Korunan Alan Palanları

Sulak Alan Yönetim Planları, Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları
   Yönetim Planları


Sulak alan özellikle su kuşları bakımından önemi olan, suları tatlı, acı veya tuzlu “Doğal ya da yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbalıklar”a denir.

Türkiye, sulak alanlar açısından hem Avrupa, hemde Orta Doğu’nun en önemli ülkelerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Bunun iki temel sebebinden birincisi, Türkiye farklı ekolojik karakter ve fonksiyonlara sahip çok çeşitli sulak alanlara sahiptir; ikincisi, bu sulak alanları çoğu coğrafi olarak Batı Palearktik kuşların göç yolları üzerinde yer almaktadır. Bu sulak alanlardan en az 135 tanesi Ramsarkriterlerine göre uluslararası önemde sınıflandırılmışlardır. Bunlardan 13 tanesi, Ramsar Sözleşmesi çerçevesinde “Ramsar Sulak Alanı” statüsüne alınmıştır.

Türkiye sulak alanları aşırı kullanım yüzünden ciddi hasarlar görmüş ve özellikle son yirmi yılda birçok sulak alan kurumuştur. Bazı uluslararası öneme sahip sulak alanlar, ve bunlarla beraber içerdikleri flora, fauna ve ekolojik fonksiyonlarda yok olmuştur. Sulak alanların hasar görmesi birçok ekonomik ve sosyal kayıplara sebep olmuştur.

Sulak Alan Yönetim Planları: Sulak alanların akılcı kullanımını sağlamak üzere koruma, kullanım, araştırma, izleme ve denetim gibi etkinliklerin ve tedbirlerin tümünü bütüncül bir yaklaşımla tanımlayan planlardır.

Uzun Devreli Gelişme Planları

Ülkemizin doğal, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerine sahip köşelerini barındıran Milli Park ve diğer koruma alanlarının koruma-kullanma dengesi içerisinde gelecek kuşaklara milli bir miras olarak bırakılabilmesi ve bu sahalarda olan farklı kullanım taleplerinin kontrolü ve planlı bir anlayış içinde karşılanabilmesi amacıyla, koruma altına alınan alanların uzun devreli gelişme planlarının yapılması büyük önem arz etmektedir.

Korunan alanın sahip olduğu kaynak değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve uzun dönemde devamlılığının sağlanması için teknik, idari, sosyal ve ekonomik seçeneklerin belirlendiği, birbiri ile zaman ve yer ölçeğinde ilişkilendirildiği bütüncül, ekosistem yaklaşımlı bir plandır.

Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projeleri

Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin insanlığın refahı için gerekli olan yaşam destek sürecini sürdürebilme yeteneğinin ve sağlıklı çevrenin bir göstergesidir. İklim değişikliliği, kirlenme ve kaynakların aşırı ve sürdürülebilir olmayan kullanımı, geçen yüzyılda biyolojik çeşitliliği çok ciddi bir biçimde tahrip etmiş ve bu durum insan yaşamını tehdit eder duruma gelmiştir.

Biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir kalkınmanın önemli parametrelerinden olan üç öğeden oluşur:

Genetik Çeşitlilik: Kalıtsal olarak geçen ve var oluşun fiziksel ve biyokimyasal özelliklerini belirleyen biyokimyasal paketler olarak tanımlanabilir. Genetik çeşitlilik belli bir tür, popülasyon, çeşit, alt-tür ya da ırk içindeki gen farklılığıyla ölçülür.

Tür Çeşitliliği: Bir grup organizma genetik olarak benzerlikler gösterir ve karşılıklı olarak ürer, bundan, türler olarak adlandırılan üretken canlılar ortaya çıkar. Tür çeşitliliği genellikle, belli coğrafi sınırlar içindeki türlerin toplam sayısıyla ölçülür.

Ekosistem Çeşitliliği: Bir ekosistem bitkiler ve hayvanlar ile toprak, su, hava ve mineraller gibi cansız varlıklardan oluşur. Toplulukların kendi içlerinde ve topluluklar ile çevreleri arasında karmaşık işlevsel ilişkiler söz konusudur. Bunlar su dolaşımı, toprak oluşumu, enerji akışı gibi ana ekolojik süreçlerin de mekanizmasını oluşturur. Bu süreçler canlı toplulukları için gerekli olan destek sistemlerini sağlar ve böylece kritik bir karşılıklı bağımlılık oluşur. Bu bağımlılık, bir anlamda, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının temelinde yatan olgudur.

Biyolojik Çeşitlilik Neden Önemlidir?

İnsanların başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamasında vazgeçilmez bir yeri olan canlı kaynakların temeli biyolojik çeşitliliktir. Üretimi yapılan tüm tarım çeşitlerinin, yani kültüre alınmış bitki ve hayvan türlerinin, temeli doğada bulunan yabani akrabalarına dayanır. Günümüzde de yeni tarım çeşitleri elde etmek veya mevcut olanları insanların ihtiyaçlarına göre iyileştirmek (ıslah etmek) için yabani türlerden yararlanılmaktadır. Ekosistemler de yabani türlerin varlılarını sürdürmesi, evrimleşmesi, çeşitlenmesi ve yeni genetik özellikler kazanması için canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle ve kendi içlerinde etkileşimleri sonucu, çevresel şartlara da bağlı olarak karmaşık ve herbiri diğerinden farklı yapılar ve işlevler kazanmıştır. Ekosistemlerin sahip olduğu bütünlük ve çeşitlilik, iklim, yağış rejimi, tür sosyolojisi gibi doğal dengelerin devamında önemli işlevler görür.

Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projeleri mevcut ekosistem yapısını araştırmaya ve tanımlaya yönelik çalışmalar içeren, araştırma sonucunda korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmaların yapıldığı bir bütündür.
 
Peyzaj Projeleri, Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Uygulamaları, Kent Meydanları ve Park Düzenlemeleri

Küçük ölçekli peyzaj alanlarından(Ev bahçeleri, Çocuk oyun alanları, Mahalli parklar, vb) büyük ölçekli peyzaj alanlarına(Mesire Alanları, Kent Parkları, ÇED Kapsamında Yer Alan Tüm Peyzaj Onarım Projelerine vb.) kadar pek çok alanda projelendirme, uygulama hizmetleri verilmektedir.
 
Danışmanlık Hizmetleri

Çevresel Danışmanlık ve Peyzaj Onarım Projelerinin Hazırlanması (Peyzaj Planlama ve Peyzaj Tasarım-Uygulama Çalışmaları Destekli Raporların Hazırlanması ve Arazide Uygulamaya Yönelik Hizmetlerin gerçekleştirilmesi)

Ekosistem Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması

Peyzaj Onarım Planlarının Hazırlanması

Ekosistem İzleme Çalışmalarının Yapılması

Ormancılık Faaliyetleri

1. Orman Arazilerinde Kiralama, Tahsis ve Devir İşlemleri İçin Gerekli İzinlerin Alınması
2. Ağaçlandırma, Kesim, Teraslama, Bakım, Budama vb. İşlerin Tamamlanması

Sosyolojik Etki Değerlendirme Raporları-Sosyolojik Yapı Değerlendirme Çalışmaları

Ağaçlandırma Projeleri

Toprak Koruma Projeleri

Mera Geri Dönüşüm Projeleri
 
Ek Hizmetlerimiz

Ek hizmetlerimizi (pdf) olarak görüntülemek için buraya tıklayın!