Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#2 Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

Doğal sit alanlarının korunarak gelecek nesillere aktarılması, bilimsel kriterler ışığında alanın sahip olduğu biyo-ekolojik (flora, fauna, habitat), jeolojik, hidrojeolojik ve jeomorfolojik değerlerin belirlenmesi ve önerilerin ortaya konulması amacıyla alanın “Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar” çerçevesinde doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” yapılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesinde ihale edilen Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri çerçevesinde Hazırlanmış Olan, “Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak, ve Bartın İlleri İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak, ve Bartın İllerinde bulunan Doğal Sit Alanlarının sahip olduğu biyo-ekolojik, hidrojeolojik, jeolojik ve peyzaj değerleri göz önüne alınarak bu alanların ilgili teknik şartname kapsamında değerlendirilmesi amaçlamıştır.

Yukarıda bahsi geçen amaca hizmet edecek ve işin teknik şartnamesine uygun olacak şekilde her bir sit alanının ekolojik temelli bilimsel araştırma sonuç raporunun hazırlanmasına yönelik olarak, proje ekibinde yer alan uzmanlarca farklı gruplar halinde 2014 yılı içerisinde Ekim, Kasım, 2015 yılı içerisinde Şubat, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında arazi çalışmaları yürütülmüştür.

Proje süreci içerisinde proje ekibi tarafından her bir uzmanın kendi uzmanlık alanı kapsamında yapmış olduğu arazi ve literatür çalışmaları ile elde edilen veriler ve tespitlere göre değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 19.07.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Korunan Alanların Tespiti, Tescil ve onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" çerçevesinde nitel ve nicel olarak değerlendirilmiş olup; sonuçları metin, tablo ve haritalar kullanılarak açıklanmıştır. Bu kapsamda söz konusu mevcut sit alanı sınırları içi Kesin Korunacak Hassas Alan, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma-Kontrollü Kullanım Alanı olmak üzere alansal bazda üç kategoride değerlendirilmiştir.

Tüm etkiler, kullanımlar, alanın mevcut durumu, habitat ve ekosistem bütünlükleri ile alanlar için üretilen sürdürülebilir koruma ve kullanma ilkeleri göz önünde bulundurularak yapılan literatür ve arazi çalışmaları neticesinde elde edilen veriler değerlendirilmiş ve derlenmiş olup; proje kapsamında oluşturulan bahse konu yeni kategorilendirme ve alan sınırı sayısal verileri ARC GIS ve NET CAD ortamında hazırlanmıştır.


 

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!