Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#8 Antalya-Burdur-Isparta İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi


Doğal sit alanlarının korunarak gelecek nesillere aktarılması, bilimsel kriterler ışığında alanın sahip olduğu biyo-ekolojik (flora, fauna, habitat), jeolojik, hidrojeolojik ve jeomorfolojik değerlerin belirlenmesi ve önerilerin ortaya konulması amacıyla alanın “Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar” çerçevesinde doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” yapılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesinde ihale edilen Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri çerçevesinde hazırlanmış olan, “Antalya, Burdur, Isparta İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” Antalya, Burdur, Isparta illerinde bulunan Doğal Sit Alanlarının sahip olduğu biyo-ekolojik, hidrojeolojik, jeolojik ve peyzaj değerleri göz önüne alınarak bu alanların ilgili teknik şartname kapsamında değerlendirilmesi amaçlamıştır.

Yukarıda bahsi geçen amaca hizmet edecek ve işin teknik şartnamesine uygun olacak şekilde her bir sit alanının ekolojik temelli bilimsel araştırma sonuç raporunun hazırlanmasına yönelik olarak, proje ekibinde yer alan uzmanlarca farklı gruplar halinde 2014 yılı içerisinde Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, 2015 yılı içerisinde Şubat, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında arazi çalışmaları yürütülmüştür.

Proje kapsamında 56 adet sit alanı bulunmaktadır. Arazi ve literatür çalışmaları neticesinde her bir sit alanı için ayrı ayrı raporlar hazırlanmış olup, yapılan tespitler değerlendirilerek bölgeleme haritaları oluşturulmuştur. Bölgeleme yapılan alanların gerekçeleri her bir raporda yer almaktadır.

Mevcut sit alanı sınırlarında; sit alanı bölgesinin sahip olduğu biyo-ekolojik, hidrojeolojik, jeomorfolojik ve topografik doğal eşikler ile alan sınırları dışında kalan tarımsal yapılaşmalar ve yollar baz alınarak değişiklikler yapılmıştır. Mevcut sit alanı sınırlarında değişiklikler yapılırken mevcut sit sınırı ve arazi çalışmalarında elde edilen veriler göz önünde bulundurularak alan sınırının genel hatları üzerinde uzman ekip tarafından mutabakata varılmıştır. Daha sonra ise 2014 yılında yapılan uçuşlar neticesinde ortaya çıkan ortofoto görüntülerinin Harita Genel Komutanlığı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden temini sağlanıp, 35 cm ile 45 cm hassasiyetindeki bu görüntüler altlık olarak kullanılarak bahsi geçen eşiklere göre sit alanının dış sınırı ve kategorilendirme sınırları belirlenmiştir. Bahsi geçen sınırların belirlenmesinde kullanılan ortofoto görüntüsü altlıkları ARC GIS ve NET CAD programları kullanılarak işlenmiştir. Proje kapsamında oluşturulan kategorilendirme ve alan sınırı sayısal verileri ARC GIS ortamında hazırlanmış olup; bu sayısal veriler Sonuç Raporu ile birlikte Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.


 

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!