Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#20 Afyon Karamık Sazlıkları Sulak Alan Yönetim Planı Projesi, Karamık Sazlıkları Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Alt Projesi

Türkiye sulak alanlar bakımından Avrupa ve Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden biridir. Bunun iki ana nedeni bulunmaktadır. Birincisi Batı Palearktik Bölgedeki önemli kuş göç yollarından ikisinin Türkiye üzerinden geçmesi, ikincisi ise çevresindeki hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak farklılıktaki topoğrafik yapı ve iklim koşullarının oluşturduğu değişik ve zengin habitatların varlığıdır. Bu özellikleri nedeniyle Türkiye pek çok göçmen kuş türü için anahtar ülke konumundadır. 17.05.1994 tarih ve 21937 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ramsar Sözleşmesi (Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi) uyarınca Türkiye, sınırları dâhilinde bulunan bütün sulak alanlarının doğal yapısını ve ekolojik dengesini korumayı, geliştirmeyi uygun bir şekilde yönetmeyi taahhüt etmiş bulunmaktadır. 1984 yılında taraf olduğumuz "Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması (BERN) Sözleşmesi" ile Rio'da imzaladığımız “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi” ve 1994 yılında taraf olduğumuz Ramsar Sözleşmesi (Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi) ile AB Habitat ve Kuş Direktiflerinden doğan uluslararası yükümlülüklerimiz ve ulusal mevzuatımızdan kaynaklanan sorumluluklarımız gereği; korunması gereken tüm alanlarımızın koruma çalışmalarına temel olması için biyolojik çeşitlilik çalışmalarının tamamlanması büyük önem arz etmektedir.

Proje alanında gerçekleştirilen çalışma; Karamık Sazlığı Sulak Alanı ve bu sulak alan çevresinin (alt havza bazında), Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği dikkate alınarak, Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Değerlendirme çalışmalarını kapsamaktadır. Karamık Sazlıkları Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Alt Projesi; 2 aşamada yürütülmüştür. I. Aşamanın tamamlanmasını müteakip II. Aşama çalışmaları başlatılmış ve II. Aşamadaki çalışmalar İdare ve Genel Müdürlük ile birlikte tamamlanmıştır.

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!