Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#3 Karsantı Regülatörü ve Hes Peyzaj onarım Planı


Adana İli, Aladağ İlçesi, Seyhan Havzası, Doğançay Deresi mevkiinde yer alan Karsantı Regülatörü ve HES Projesi kapsamında, faaliyet alanı ve yakın çevresinde faaliyetten dolayı etkilenecek ve inşaat dönemi ve sonrasında, işletme dönemi aşamasında zarar gören alanların en az etki ile eski haline en yakın durumuna getirmek, bu kapsamda alınması gereken önlem ve eylemler ile koruma-onarım tekniklerinin belirlenmesini sağlamak ve APS’nin 5. Maddesi’nde yer alan; peyzajın korunması, yönetimi ve planlanmasını amaçlayan peyzaj politikalarının oluşturulması amaçları doğrultusunda peyzaj onarım planı hazırlanmıştır.

Karsantı Regülatörü ve HES Projesi'nin temel amacı projenin inşaatı sürecinde ve işletim aşamasında doğal çevrede oluşabilecek tahribat ve zararları öngörerek gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanmasıdır. Bu çalışma ile projenin inşaatı sürecinde ve işletimi aşamasında arazinin morfolojik, hidrolojik, toprak yapısı ve bitki örtüsü üzerinde oluşabilecek tahribatlar ve bunun sonucunda etkilenecek habitatlar, bitki, hayvan varlığı, artabilecek erozyon riski değerlendirilerek tahrip edilen/edilebilecek alanların rehabilitasyonu ve kaybedilebilecek habitat, bitki ve hayvan varlığının biyorestorasyon, uygun habitat alanlarının, beslenme alanlarının oluşturulması gibi araçlarla alan içerisinde korunması ve yaratılacak olası etkilerin proje sahası içerisinde çözülmeye çalışılması amaçlanmıştır.

Proje kapsamında; çalışmanın amacı, kapsamı açıklanmış, proje alanı tanıtılarak arazi çalışması ve çalışma yöntemi konusunda bilgi verilmiştir. Projenin alana etkilerinin ortaya konulabilmesi için doğal ve kültürel peyzaja ait özelliklerin envanter ve analizi yapılmış, alana özgü görsel peyzaj özellikleri ortaya konulmuştur. Ayrıca peyzajın su, erozyon, habitat, karakter ve görsel analizleri yapılmıştır. Projenin onarım hedeflerine bağlı olarak biyolojik ve teknik onarım konuları, geçici ve kalıcı erozyon kontrolü yöntemleri, uygulamaya ilişkin hususlar, proje sahasının onarımını izleyen süreçte yönetim, kontrol ve izlemeye yönelik eylemler açıklanmıştır.


 

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!