Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!
 

#22 Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı

Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı

Türkiye’de Milli Park kavramı ilk kez 1956 yılında yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 25. maddesi ile uygula¬maya girmiştir. Ardından 11.08.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nda; Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı olmak üzere dört ayrı korunan alan statüsü tanımlanmıştır.

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na göre; Milli Park, bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını ifade etmektedir.

Milli Parklar doğal faktörlere ve insan etkilerine açık dinamik alanlardır. Milli Park alanlarında; biyolojik çeşitliliğin ve verimliliğin sürdürülmesi, doğal, tarihi, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerinin koruma-kullanma dengesi sağlanarak gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, alanda yaşayan insanlar ve ilgili taraflar arasında kapsamlı bir anlaşma sağlanması, alanın yönetim modelinin oluşturularak var olan ya da olabilecek sorunların engellenmesi, milli ve milletler arası ender bulunan doğal ve kültürel kaynak değerlerinin koruma- kullanma dengesi gözetilerek belirli bir plan dâhilinde sürdürülebilir korunması, yönetimi ve kullanımını sağlamak amacıyla Uzun Devreli Gelişme Planı çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda hazırlanmış olan Köprülü Kanyon Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı da; bilimsel dayanakları olan ve farklı uzman gruplarının yapmış olduğu literatür taramaları ve yerinde arazi çalışmaları neticesinde elde edilen verilere dayanılarak oluşturulmuş teknik raporlardan oluşan bir bütündür.

Köprülü Kanyon Milli Parkı: Antalya İli Manavgat ve Serik ilçeleri ile Isparta İli Sütçüler İlçesi sınırları içerisinde bulunan planlama alanı; 12 Aralık 1973 tarihinde, sahip olduğu doğal, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerinden dolayı 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 25. maddesine göre, Milli Park ilan edilmiştir. Alan 36.614 Ha.’lık bir büyüklüğe sahiptir.

Milli Parkın ana kaynak değerleri; saf servi ormanları, zengin bitki örtüsü, yaban hayatı, yaşlı iğne yapraklı ormanları, Köprüçay Irmağı, adam kayaları-şeytan kayaları-kanyonlar-Bozburun Dağı gibi jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, Selge Antik şehri ve su yolu-Oluk köprü-Büğrüm Köprü-kral yolu-su kemeri-gözetleme kulesi gibi tarihi ve arkeolojik değerler ile park içerisinde ve çevresinde bulunan 11 köyün yaşam biçimi-kültürel değerleri olarak sıralanabilir. Hazırlanmış olan Uzun Devreli Gelişme Planı kapsamında; plan karar ve hükümlerinde, bölgeleme kararlarında ve stratejik eylem planında üzerindeki baskı ve tehditler nedeniyle öncelikle yönetilmesi gereken öncelik sırasına göre koruma hedefleri belirlenmiş olup, bu koruma hedeflerine aşağı da yer verilmiştir.

• Servi Ormanları,
• Alpin (Yüksek Dağ) Ekosistemi
• Doğal Yaşlı Karaçam-Sedir-Göknar-Ardıç Ormanları
• Köprüçay Irmağı Kaynakları ve Ekosistemi,
• IUCN kriterlerine göre VU, CR, EN kategorisindeki ve yöreye endemik fauna ve flora türlerinin korunması
• Kızıl-Kara Akbaba, Yaban Keçisi habitatları
• Şeytan Kayalıkları,
• Selge Antik Kenti ve diğer arkeolojik değerler
• Milli Park içinde ve yakın çevresinde yaşayan köylerin kültürleri, geleneksel kullanımları, mimarisi ve yaşam biçimleri olarak belirlenmiştir.

Belirlenen koruma hedeflerine göre plan kararları oluşturulmuş ve uygulama stratejileri plan kapsamında hazırlanmıştır.
 

Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!